SERVIS A PODPORA


SERVIS A PODPORA


Servisné služby a podpora zákazníkom

K servisným a podporným službám radime tie služby, ktoré vyžadujú aktívnu účasť nášho zákazníka:

• online tlač výkresov
• poradenské služby v oblasti projektovej dokumentácie


E-tlač

E-tlač je skratka pre zasielanie výkresov priamo na naše zariadenia. Vami pripravený výkres zašlete prostredníctvom e-pošty na náš server, kde bude spracovaný tlačovou službou.

Výkres musí byť pred tlačou prevedený do formátu vhodného pre tlač *.plt. Tento formát dosiahnete pomocou ovládačov, ktoré pred použitím nainštalujete. Tlačový výstup získaný pomocou ovládačov (súbor *.plt) následne zkomprimujete na formát *.zip. Takto pripravený súbor zašlete na e-poštovú adresu format@formatcopy.sk, tlac@formatcopy.sk.

Výkresy nám môžete doniesť aj osobne na vhodnom pamäťovom médiu (CD-ROM, disketa, USB kľúč, extérny HDD).


Ovládače pre tlač (XEROX 510 a 6204)

Kliknutím na príslušnú ikonu môžete stiahnuť a následne nainštalovať ovládač na vytvorenie súboru *.plt. pre zariadenie XEROX 510 a 6204.

Ovládače pre MS WINDOWS Ovládače pre AUTOCAD
Windows 98 Acad 2000
Windows NT Acad 2002
Windows 2000 Acad 2004
Windows XP Acad 2005